ŽIVOTNI CIKLUS ALGI

Životni ciklus obuhvata sve sukcesivne promene koje se javljaju u individualnom razviću između dva ista razvojna stadijuma i koji rezultiraju u pojavi sličnih jedinki ili nekih drugih oblika (spore, gameti) od kojih će početi novi životni ciklus.
U ciklusu razvića algi koje se ne razmnožavaju polno ispoljavaju se samo morfološke promene jedinki. Skup svih morfoloških promena koje se u toku individualnog razvića ispoljavaju kod algi koje se polno ne razmnožavaju označava se kao ciklomorfoza.
U ciklusu razvića algi koje se polno razmnožavaju javlja se, u kariološkom smislu, pravilno smenjivanje haploidne i diploidne faze. Prelaz iz haploidne u diploidnu fazu vrši se pri oplođenju, a od diploidne u haploidnu u toku mejotičke deobe jedra. Pravilno smenjivanje haploidne i diploidne faze u toku ciklusa razvića naziva se smena jedrovih faza.
U zavisnosti od mesta i vremena kad se u ciklusu razvića vrši redukciona deoba razlikuju se tri osnovna tipa smene jedrovih faza kod algi sa polnim razmnožavanjem:
1) ZIGOTSKA SMENA JEDROVIH FAZA. Ovo je najčešći tip smene jedrovih faza kod algi sa polnim razmnožavanjem. Pri ovoj smeni jedrovih faza u zigotu se dešavaju dve uzastopne deobe od kojih je prva mejotička. Kao rezultat ovih promena iz zigota će se razviti haploidne zoospore koje predstavljaju začetke novih haploidnih individua na kojima će se kasnije formirati gametangije sa gametima. Posle singamije nastaće diploidni zigot. Kao što se vidi, u zigotskoj smeni jedrovih faza singamija i mejoza su jedno uz drugo, telo algi je haploidno, a u čitavom ciklusu razvića diploidan je samo zigot.
2) GAMETSKA SMENA JEDROVIH FAZA. Kod algi koje se polno razmnožavaju sreće se i gametska smena jedrovih faza, ali znatno ređe. Kod algi koje se karakterišu ovim tipom smene jedrovih faza, redukciona deoba jedra vrši se u gametangijama pri obrazovanju gameta. Iz haploidnih gameta, posle singamije, nastaje diploidni zigot iz koga se razvija diploidni talus alge (diplont) na kome se opet formiraju gametangije sa gametima. Prema tome, mejoza se vrši na diploidnom telu alge, a u toku čitavog ciklusa razvića haplonti su samo gameti.
3) INTERMEDIJARNA SMENA JEDROVIH FAZA. Pri ovom tipu smene jedrovih faza iz zigota se razvija diploidan talus alge. Na njemu se obrazuju organoidi za bespolno razmnožavanje. U njima se posle redukcione deobe obrazuju haploidne spore. Iz ovih spora se razvija haploidan talus na kome se diferenciraju gametangije sa gametima. Posle procesa singamije nastaje diploidan zigot iz koga će se razviti novi diploidan talus. Znači da se kod algi koje se odlikuju ovim tipom smene jedrovih faza osim smene jedrovih faza javlja i takozvana smena generacija. Alge koje se karakterišu ovakvim ciklusom razvića nazivaju se haplodiplonti. S obzirom na to da se na haploidnim talusima obrazuju gameti, ovaj stadijum se u ciklusu razvića naziva gametofit. Diploidni talusi na kojima se razvijaju organi za bespolno razmnožavanje sa sporama nazivaju se sporofit.
SMENA GENERACIJA. Naizmenično smenjivanje sporofita i gametofita u toku ciklusa razvića poznato je pod nazivom smena generacija. Međutim, autori edicije Flora algi Srbije tvrde da ovaj naziv nije adekvatan i daju sledeće objašnjenje: "Ovaj naziv nije adekvatan zato što gametofit i sporofit nisu posebne generacije, već su samo dve morfološke faze (dva morfološka oblika) jedinstvenog životnog ciklusa određene vrste. Zato, po našem mišljenju, ako se upotrebljava uobičajena terminologija, reč generacija treba pisati pod navodnicima - smena "generacija", izomorfna smena "generacija" i slično. Međutim, smatramo da je ispravnije upotrebljavati termine sporofit i gametofit u smislu naizmeničnog smenjivanja sporofita i gametofita u životnom ciklusu neke alge, a umesto izomorfna i heteromorfna smena "generacija", može se govoriti o pravilnom smenjivanju morfološki sličnih ili različitih sporofita i gametofita". Autor Algolobloga se slaže sa autorima Flore algi Srbije, ali isto tako smatra da se u domaćoj literaturi odomaćio naziv "smena generacija" i da to generacija kada bi se stavljalo pod znake navoda remetilo bi opšti izgled teksta i dodatno komplikovalo stvar. Zbog toga će na Algoloblogu biti upotrebljivan izraz smena generacija bez navodnika.

Nema komentara: